Karate Vlaanderen zet de stap om een duidelijk preventief en reactief beleid op punt te zetten waar we de nodige ondersteuning zullen voorzien voor de clubs onder de vorm van sensibilisatie, vorming en opvoling van dossiers.

Karate Vlaanderen raadt haar clubs aan om een aanspreekpersoon integriteit (API) te benoemen. Clubs en hun API's kunnen steeds terecht bij de federatie-API.

De federatie-API wordt bijgestaan door de 'gezond en ethische commissie' (GES). De GES is verantwoordelijk voor het opvolgen en adviseren van gezondheid- en ethische kwesties binnen de sport en/of meer specifiek binnen de karate.

Wat is een API?

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt bij wie sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of integriteit.

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er ook mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat bestaande praktijken en gebruiken, ook los van incidenten, worden geëvalueerd, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat

Waarom een API?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk eerste aanspreekpunt maakt onderdeel uit van een beleid dat de veiligheid en integriteit van de sporter centraal stelt. (Syllabus federatie-APi 2022, Sport Vlaanderen en ICES)

Wat is een Club API?

Een aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de sporters zelf, dus dichtbij en zichtbaar. Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke, psychische en seksuele integriteit te zijn.

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de API ook adviezen over preventieactiviteiten binnen de organisatie en helpt besturen met het realiseren van initiatieven op dat vlak

Wie komt het best in aanmerking als API?

Om de neutraliteit te kunnen bewaren en de drempel om zaken te bespreken zo laag mogelijk te houden is een API best geen bestuurders, hoofdtrainer of een andere functies waarbij collegiale controle moeilijk wordt.

Hij/ zij moet bereid zijn om opleiding te volgen en zich verder in het thema te verdiepen.

Het is bij voorkeur een vertrouwd gezicht in je club (zowel voor volwassenen als de jeugd), iemand die vlot gespreksvaardigheden kan aanleren en bovenal iemand die vertrouwelijk kan omgaan met info.

Wat moet een club-API kennen/ kunnen?

  • Basisvisie en inzichten hebben over preventie Grensoverschrijdend gedrag + rol API

  • Weten hoe een situatie van grensoverschrijdend gedrag op te volgen aan de hand van het handelingsprotocol

  • Het gesprek aangaan met alle betrokkenen: basisgesprekstechnieken, hulp organiseren en communiceren

  • Zich kunnen profileren als API op clubniveau

  • Grenswijssysteem kennen en toepassen op concrete casussen

  • Weten waar je terecht kan voor een klacht of hulp

  • Registratie en dossier maken

  • Signaleren aan het beleid en suggesties doen

Bekendmaking

Het is belangrijk dat je jezelf bekend maakt als API bij je doelpubliek en dat ze jou op verschillende manieren kunnen contacteren. Hoe persoonlijker, hoe beter: maak je zelf kenbaar op de website met een duidelijk mailadres en telefoonnummer. Voor het mailadres kan je best werken met je eigen naam. Sommige federaties kiezen voor een algemeen mailadres (vb. API@clubnaam.be). Als je dit doet, is het belangrijk dat mensen weten bij wie hun e-mail terecht zal komen. De drempel ligt vaak hoger om te melden via een anoniem algemeen mailadres. Zorg ervoor dat de contactgegevens van de API snel vindbaar zijn en je geen drie verschillende pagina’s moet aanklikken vooraleer je op de juiste pagina terechtkomt als bezoeker.

Interne afspraken

Neem de tijd om ook binnen je club de functie van API goed vorm te geven. Het eenvoudigweg aanvinken van een naam als API heeft voor de club of haar leden geen enkele meerwaarde.

Denk samen met bestuur, en eventueel de trainers na op welke manier de verschillende stappen van bekendmaking, preventie, communicatie en terugkoppeling in jullie club best kan gebeuren.

Geraken jullie er niet helemaal uit? Neem dan gerust contact op de federatie-API ter ondersteuning.

Wat doet een Federatie API?

Aanspreekpunt en eerste opvang

De Federatie API is binnen de federatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken. Dit kan zowel een sporter zijn, een ouder of partner of andere betrokkene, als een begeleider, trainer, bestuurder of API van de sportclub.

Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

De Federatie API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding.

Preventieactiviteiten en ondersteuning

De Federatie API zorgt ervoor dat iedereen binnen de aangesloten sportclubs op de hoogte is van het bestaan van de Federatie-API en haar rol. Clubs kunnen bij het opstellen van gedragsregels en afspraken op ondersteuning rekenen. Om de beste ondersteuning te bieden, houdt de API zich op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond het thema van lichamelijke en seksuele integriteit in de sport en volgt zij regelmatig een update over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hieromtrent.

Vorming en coaching

Om de club-API’s voldoende te ondersteunen voorziet Karate Vlaanderen verschillende vormings- en intervisiemomenten om API’s samen te brengen en ervaringen uit te wisselen. Op deze intervisiemomenten (online en real life) wisselen kennismaking, vorming, het geven van updates rond het thema en interactieve onderdelen elkaar af.

Daarnaast kan een club-API ook individueel afstemmen met federatie-API om even van gedachten te wisselen, wat tips te vergaren rond het voeren van gesprekken, samen nadenken over plan van aanpak en advies rond het indienen van formele klachten.

Werd je prangende vraag niet beantwoord?

Neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen verder helpen.