Bevoegdheden

 • De commissie is belast met het evalueren van de organisatie en de karatekwaliteit van een  leerschool die een aanvraag indient tot erkenning als leerschool bij Karate Vlaanderen.

 • De evaluatie gebeurt op vraag van het bestuursorgaan Karate Vlaanderen.

 • De commissie treedt op als college.

 • De commissie werkt  als adviesorgaan.

 • Eventuele kosten voor de werking van de homologatiecommissie worden gedragen door Karate Vlaanderen

Erkenning

Karate Vlaanderen erkent volgende Dangraden:

 • Dangraden toegekend door een door Karate Vlaanderen erkende karate-leerschool. De Dangraden worden toegekend op basis van normen zoals gedefinieerd door de erkende karate-leerschool.

 • Leeftijden en voorbereidingstijden, zoals bepaald door Karate Vlaanderen, moeten gerespecteerd.

Procedure tot erkenning als leerschool.

 • De toekenning van een erkenning als leerschool gebeurt door het bestuursorgaan Karate Vlaanderen. 

 • Op vraag van het bestuursorgaan Karate Vlaadneren onderzoekt en evalueert de homologatiecommissie de betreffende leerschool op basis van een door die leerschool ingediend dossier.

 • Het advies van de karatehomologatiecommissie wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan Karate Vlaanderen

 • Het onderzoek evalueert de organisatie en het kwaliteitsniveau van de betreffende leerschool op basis van volgende normen:

Normen waar een leerschool moet aan voldoen:

 • De leerschool is duidelijk identificeerbaar,

 • De structuur en kwaliteit van de leerschool, 

 • De ervaring en aantal jaren bestaan van die leerschool,

 • De significante verspreiding van die leerschool,

 • De organisatie en werking in Vlaanderen,

 • De kwaliteit van de normen tot behalen van Dangraden,

 • De samenstelling van de examencommissie en haar autorisatie vanwege de leerschool,

 • De examencommissie moet uit minimum 3 leden bestaan van verschillende clubs,

 • Minimum 400 vergunninghouders hebben.

 De homologatie commissie kan bijkomende informatie opvragen bij de betreffende leerschool.   Het is aan de betreffende leerschool deze informatie aan te bieden in de vereiste vorm.

Elke significante wijziging in overgemaakte dossiergegevens dient door de erkende leerschool gemeld aan Karate Vlaanderen. Een voorbeeld van significante wijziging is de afscheuring van een gedeelte van de erkende leerschool.   De afgescheurde groep, in zover deze wenst erkend te worden, dient een aanvraag tot erkenning in te dienen bij Karate Vlaanderen.

Het bestuursorgaan Karate Vlaanderen kan op elk ogenblik een her-evaluatie vragen voor een erkende leerschool.