Taken & verantwoordelijkheden

De tuchtcommissie behandelt alle klachten en geschillen in eerste aanleg betreffende handelingen en gedragingen in strijd met de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en wedstrijdreglementen van Karate Vlaanderen, alsook overtredingen tegen de geest van 'Karate-Do' in het algemeen.

Deze klachten en geschillen kunnen onder meer betrekking hebben op wedstrijden, geleid door scheidsrechters aangeduid door Karate Vlaanderen, op de werking tussen clubs en Karate Vlaanderen, op de werking tussen clubs onderling, op de verhouding tussen clubs en hun leden, op de verhouding tussen karateka's en Karate Vlaanderen en op de verhouding tussen karateka's onderling.

Samenstelling

De tuchtcommissie is samengesteld uit drie effectieve leden, waarvan één voorzitter. Er zijn tevens twee plaatsvervangende leden. De drie effectieve leden en de twee plaatsvervangende leden worden verkozen door de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar. Zij zijn onbeperkt herverkiesbaar. De benoeming dient bekrachtigd te worden op de eerstvolgende algemene vergadering. De leden kunnen voorlopig, dit wil zeggen tot en met de datum van de eerstvolgende algemene vergadering, benoemd worden door het bestuursorgaan.